eng | 中文


2020沙龍成績 
2020 Salon
 Results
 
 

1-heading-salon-a.jpg

   
觀點 View Point
 (下載 )  SYMBOL OF THE SOCIETY

pshk_-_logo.jpg
慶祝成立八十周年

pshk_-_80_-_logo.jpg

「歡樂和諧大都會」
          攝影比賽
 


高級會士 Fellowship (F.PSHK)

         
Year     Name      姓名 
         
2020/12   Ms. CHAN Ching-ching    陳晶晶女士
         
2020/06   Mr. KWOK Chi-wan Eric    郭子雲先生
    Mrs. YIU Lee Mei-ling    姚李美玲女士 
         
2019/06    Ms. CHAN Lai-ling Helena    陳麗玲女士 
    Mr. SIU Kin-hung    邵建鴻先生 
         
2018/12    Ms. TANG Ming-fai    鄧明暉女士 
2018/06    Ms. FUNG Chau Yuk     馮秋玉女士
         
2017/12   Dr. MA Pui-han    馬佩嫻醫生 
    Mr. CHANG Kuai-chun    曾貴全先生 
2017/06    Mr. TAM Keng    譚 敬先生
         
2016/12    Ms. NG King-fong    吳敬芳女士
2016/06    Dr. LAM Kui-chun   林鉅津醫生 
         
2015/12    Mr. LAI Kam-moon Ken    黎金滿先生 
    Mr. WOO Hon-fan    胡漢蕃先生 
       
2014/12    Mr. WONG Ping-chi    王炳智先生 
2014/06    Mr. HUI Kwok-wai    許國偉先生 
    Ms. SHAW Ling-ling    邵玲玲女士
         
2011    Mr. KWOK Miu Anthony    郭淼先生 
  Mr. CHAN Ping Chung    陳炳忠先生
         
2010    Mr. Andy YAU Wai-keung    邱偉強先生 
    Mr. CHang Wai-koon   張惠權先生 
         
2009    Mr. HO Yau-ming    何有明先生 
    Mr. NAM Po-hing   藍寶慶先生 
    Mr. Peter T. S. KAN   靳子森先生 
         
2008   Mr. Benny W. Y. WONG    黃偉義先生 
    Ms. PANG Tak-ching   彭德貞女士 
    Dr. WONG Chung-wai     王頌威醫生 
         
2007    Mr. HUNG Tak-fai   孔德輝先生 
    Mr. LEE Sze-cheung    李仕翔先生 
    Mr. LUK Tin-shek    陸天石先生 
    Ms. WENG Lien-fen    翁蓮芬女士 
    Mr. YOUNG Siu-cheun    楊少銓先生 
         
2006    Mr. CHOW Chun-kwok    周鎮國先生 
         
2003    Ms. CHAN Sau-wah    陳秀華女士
    Ms. LIU Yuet-seung    廖月嫦女士
    Mr. LAU Chi-lap    劉自立先生 
         
2002    Mr. Tony P. H. LAW   羅培海先生 
    Mr. LAM Yee-chung    林義鍾先生 
         
2000   Mr. Sparka Y. W. CHUNG   鍾耀榮先生 
         
1999   Mr. Frankie K. H. NG   吳其鴻先生 
         
1998    Mr. TAM Gim-kou    談劍球先生 
         
1997    Mr. CHAU Yick    周奕先生 
         
1996    Mr. WONG Kin-choy    王健材先生 
         
1995    Mr. HO Kan-keung    何根強先生 
         
1994    Mr. CHAN Tat-kuen    陳達權先生 
    Mr. Lewis K. Y. CHOI     蔡嘉彥先生 
         
1992    Mr. IP Huen-hei    葉煊熹先生 
    Mr. WONG King-tong    黃景棠先生 
    Mr. WONG Shing-kay    黃勝基先生 
         
1991    Mr. CHOW Wai-ying    周偉英先生 
    Mr. YUNG Siu-sun   容紹新先生 
    Mr. CHAN Yiu-leung   陳堯樑先生 
         
1990    Ms. Sophia CHEUNG    張淑歡女士
    Ms. Frances S. F. CHAN    陳愷令女士
    Mr. LEE Hin-lam    李顯林先生 
         
1989    Mr. Herman KEUNG    強凱文先生 
    Mr. MAK Yan    麥穩先生 
    Mr. WU Sai-kwong Philand    胡世光先生 
         
1987    Mr. POON Cho-lau    潘祖流先生 
         
1986    Mr. LIN Dung-leung    連登良先生 
    Mr. TAM Kam-chiu    譚錦超先生 
         
1985    Mr. CHAN H. W.     陳平先生 
    Mr. CHENG Kwan-to    鄭鈞濤先生 
         
1983    Dr. Kenneth CHENG    鄭正剛先生 
         
1981    Mr. HO Man-fai    何文輝先生 
    Mr. Jack ROSE     
         
1980    Mr. LI Chi-wing    李志榮先生
         
1979    Mr. SHEANG Kwan    沈筠先生 
    Mr. CHU I-chao    朱義朝先生 
         
1977    Dr. Leo K. K. WONG    黃貴權先生
         
1975   Mr. WONG Tat    黃達先生
         
1974   Mr. AU-YEUNG Wai-hung    歐陽偉雄先生
    Dr. Francis K F. SIU    蕭建勳醫生 
    Mr. YUEN Wai-man   袁偉民先生 
    Mr. YUNG Chai-yee    容齊愉先生 
         
1973    Mr. HO Wing-yau    何詠猷先生 
    Mr. HUI Check-wing    許爵榮先生 
    Mr. CHAN Chi-chung    陳志聰先生 
    Mr. CHEN Ping-hai    陳炳海先生 
    Mr. LAU Koon-tang    劉冠騰先生 
    Mr. Henry A. SHULL     
    Mr. C. C. YEUNG    楊晉材先生 
         
1970    Mr. CHAN Kin-pong    陳建邦先生 
    Mr. CHEUNG kam-to   張錦濤先生 
    Mr. Edward Z. FELLMAN     
    Mr. Michael L. H. HON    韓龍灝先生 
    Mr. NGUYEN Ngoc-hank    阮玉幸先生 
    Ms. TAM May-wan    譚美雲女士 
         
 1969   Mr. CHU Chai-kuen    朱濟權先生 
    Mr. F. G. HALL     
    Mr. TAM Bing-sum    譚炳森先生 
         
1967    Mr. MOY Shu-kuen    梅樹鈞先生 
    Mr. Peter KWAN    關彼得先生 
    Mr. LEE Kwok-keung    李國強先生 
    Ms. SHEUNG Wai-chun    常惠珍女士 
    Mr. Rodger C. L. YU    虞礎良先生 
         
1966    Mr. SO Yat-wah    蘇日華先生 
    Mr. TAM Ning    譚寧先生 
    Mr. TONG Keng-yee    唐景沂先生 
    Mr. YAM Shik    任適先生
         
1965    Dr. Frank R. NEUBERT     
    Mr. George TAN    陳國安先生 
         
1964    Mr. CHAN Yu-kui    陳汝炬先生 
    Mr. W. T. LEE    李永堂先生 
    Mr. David P. K. CHING    程寶棋先生 
    Mr. LAU Chui-yen    劉序言先生 
         
1963    Mr. WONG C. Peter    王澤長先生 
    Mr. WONG Shiu-gun    黃兆根先生 
    Mr. GAJREE S. K.      
    Mr. POON Yik-wo    潘亦和先生
         
1962    Mr. MAK Chu-fat    麥柱發先生
    Mr. TAM Kwok-kwan    譚國鋆先生
    Mr. Hao CHIEN    錢浩先生
         
1961    Mr. TCHAN Fou-li    陳復禮先生 
    Mr. Manly CHIN    錢萬里先生 
    Mr. CHOW Chung-lim    周宗濂先生
    Mr. CHUNG Man-lork    鍾文略先生 
    Mr. LI Fook-hing    李福慶先生
    Mr. Jose L. ZAKANY
Associateship
   

 

 
Copyright (C) 2020 The Photographic Society of Hong Kong. All rights reserved.