eng | 中文


2020沙龍成績 
2020 Salon
 Results
 
 

1-heading-salon-a.jpg

   
觀點 View Point
 (下載 )  SYMBOL OF THE SOCIETY

pshk_-_logo.jpg
慶祝成立八十周年

pshk_-_80_-_logo.jpg

「歡樂和諧大都會」
          攝影比賽
 


榮譽高級會士 Honorary Fellowship (Hon. FPSHK)

 

Year    Name    姓 名 
         
         
2020    Mr. Benny W. Y. WONG   黃偉義先生
         
2015    Mr. CHOI Ka-yin Lewis    蔡嘉彥先生 
         
2007       Mr. Larry YUNG     榮智健先生 
    Dr. WONG-LEUNGKit-wah, Annie   王梁潔華博士
    Dr. Richard Y. H. YU   余宇康醫生 
    Ms. France CHAN    陳愷令女士
       
2004   Mr. W. T. LEE   李永堂先生
         
2003   MR. CHAN Tat-kuen    陳達權先生
    Mr. WONG Shiu-gun   黃兆根先生
       
2002   Mr. CHAN H. W.   陳興華先生 
    Mr. CHAN Shiu-man   陳紹文先生
       
1999   Mr. CHUNG Man-lork   鍾文略先生
         
1998    Mr. LAU Kook-tan   劉冠騰先生
  Mr. YUNG Chai-yee   容齊愉先生
       
1997   Mr. HUI Check-wing    許爵榮先生
    Mr. LIN Dung-leung   連登良先生
         
1996   Mr. YAM Sik   任適先生
    Mr. CHAN Siu-kwun   陳兆琨先生
         
1994   Mr. CHAN Chi-chung   陳志聰先生
         
1991   Mr. TAM Kam-chiu    譚錦超先生
    Mr. YU Shing-tak   余成德先生
         
1987   Mr. Felix K. LAU    劉擎波先生 
       
1983   Mr. HO Wing-yau    何詠猷先生
         
1982   Dr. Leo K. K. WONG    黃貴權醫生
    Dr. Francis K. F. SIU   蕭建勳醫生
         
1981   Mr. TAM Ning   譚寧先生
         
1977   Mr. CHEUNG Kam-to   張錦濤先生
  Mr. Robert TSUI   徐慶堂先生
       
1976   Mr. CHU Chai-kuen   朱濟權先生
    Mr. POON Wing-cheung   潘永祥先生
         
1975   Mr. CHANG Hung-cheon   張雄川先生
         
1974   Mr. WONG Sun-fat   黃新發先生
         
1973   Mr. Nigel J. V. WATT   華德先生
    Mr. YUEN Kang-chuen    袁鏡泉先生
         
1972   Sir Ivo RIGBY   李比爵士
    Mr. TAM Kwok-kwan   譚國鋆先生
    Mr. Tom CHAN   陳致遠先生
         
1971   Sir Kenneth P. E FUNG   馮秉芬爵士
    Mr. Peter C. WONG   王澤長先生
  Mr. CHOW Chung-lim   周宗濂先生
         
1970   Sir David TRENCH    戴麟趾爵士
    Mr. LEUNG Chiu-man   梁超文先生
       
1966   Dr. WU Hung-tak    胡雄德醫生
         
1965   Mr. LAU Wai-kwong   劉懷廣先生
    Mr. Ernest TO    杜紹鴻醫生
       
1964   Mr. KAAN Se-leuk   簡子略先生
         
1963   Mr. TCHAN Fou-li    陳復禮先生
    Mr. Manly CHIN   錢萬里先生
       
1962   Mr. HO Fan   何藩先生
    Mr. KAN Hing-fook   簡慶福先生
         
1961   Mr. LI Fook-hing   李福慶先生
    Dr. Onward SZETO   司徒安活醫生
         
1960   Mr. Bates R. A.    
    Mr. Watson K. A,    
    Mr. CHEUNG Yu-chiu   張汝釗先生
    Mr. Peter DRAGON   龍彼德先生
    Mr. LAU Cho-chak   劉祖澤先生
    Mr. Francis WU   吳章建先生
    Dr. WU K. H.   鄔圻厚醫
       

 

 
Copyright (C) 2020 The Photographic Society of Hong Kong. All rights reserved.